Algemene voorwaarden

Artikel 1

1. Met de Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

  • Bezoekersvoorwaarden: de bezoekersvoorwaarden van de bij MOONfilm aangesloten Filmtheaters;
  • Cineville: de Stichting MOONfilm Producties, www.filmlokaal.nl, [email protected]
  • Filmtheater: een bij Moonfilm aangesloten filmtheater/bioscoop;
  • Filmvertoning: iedere reguliere filmvertoning in een Filmtheater. Hieronder zijn in ieder geval niet begrepen besloten voorstellingen, speciale voorpremières, retroperspectieven, filmmarathons, 3D voorstellingen en enkele festivals en andere evenementen. In een Filmvertoning zijn eventuele toeslagen niet inbegrepen;
  • Klantenservice: de klantenservice van Moonfilm, te bereiken via [email protected] of via 020-7584457      

Toeslagen: kosten welke niet inbegrepen zijn in de Filmvertoning, zoals – maar niet beperkt tot – toeslagen voor 3D voorstellingen, 3D bril, D-BOX, Dolby Cinema, XD en Dolby Atmos.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de betrekking tussen Moonfilm en de bezoeker.

3. Op de betrekking tussen Moonfilm en de bezoeker zijn de Bezoekersvoorwaarden van het Filmtheater, dat de bezoeker bezoekt van toepassing, ongeacht of de bezoeker de reservering heeft gedaan via de website van Moonfilm. De bezoeker verklaart bekend te zijn met deze Bezoekersvoorwaarden. Indien enige bepaling uit de Bezoekersvoorwaarden strijdig is met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden zal de bepaling uit deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

4. Moonfilm behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van geringe aard in de Algemene Voorwaarden worden zonder nadere handeling door de bezoeker aanvaard. Significante wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, welke in het nadeel zijn van de bezoeker, zullen aan de bezoeker minstens één maand voordat de wijziging in werking treedt per e-mail en/of per post ter hand worden gesteld. Het staat de bezoeker vrij om deze gewijzigde voorwaarden niet te accepteren.

5. Indien een van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zal worden verklaard, dan zal dat de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten.

Artikel 2. Inhoud en gebruik

1. Het toegangsbewijs is persoonlijk, maar kan doorgegeven worden mits er geen dubbel gebruik van het toegangsbewijs wordt gemaakt.

2. Moonfilm verstrekt aan de bezoeker per email een toegangsbewijs met daarop de naam van de bezoeker, de vertoningsdatum, locatie en tijd. Deze gegevens dienen door de bezoeker ten tijde van het (online) bestelproces aan Moonfilm te zijn aangeleverd.

3. De bezoeker dient voor iedere te bezoeken Filmvertoning een toegangsbewijs te bestellen via de website www.moonfilm.

4. De bezoeker heeft op vertoon van zijn toegangsbewijs recht op één toegang per Filmvertoning.

5. Het toegangsbewijs kan maximaal twee dagen (48 uur) voor aanvang van de Filmvertoning worden geannuleerd. Hierdoor kan een ander uw plaats gebruiken. (Uw plaats wordt gegeven aan een bezoeker die minder kapitaalkrachtig is- we noemen dit het ‘pay-it forward’ principe) Er is geen restitutie van bestelde kaarten mogelijk.

Artikel 3. Betaling

1. De actuele hoogte van het toegangsbewijs is te vinden op de website. Moonfilm behoudt zich het recht voor de hoogte van het toegangsbewijs te wijzigen.

2. Moonfilm behoudt zich het recht voor om per leeftijdscategorie verschillende tarieven te hanteren. Zo hanteert Moonfilm voor jongeren een gereduceerd tarief, om het filmbezoek onder jongeren te bevorderen.

3. Het toegangsbewijs kan online worden betaald met iDEAL.

Artikel 4. Klantgegevens

Moonfilm is nimmer aansprakelijk voor foutief ingevulde gegevens door de bezoeker. Eventuele schade – in welke vorm dan ook – door de bezoeker geleden wegens foutief ingevulde gegevens kan dan ook niet worden verhaald op Moonfilm. Het risico van de juistheid en de volledigheid van de door bezoeker verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de bezoeker.

Artikel 5. Klantenservice

Bij vragen of klachten over deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van het betalingsbewijs, betalingen, verlies, of het wijzigen van klantgegevens kan men terecht bij de Moonfilm klantenservice. Deze is bereikbaar via [email protected] of via 020-7584457 .

Artikel 6. Klachten

Eventuele klachten over het bezoek aan het Filmtheater kunnen bij het betreffende Filmtheater worden ingediend. Na het maken van een reservering via de website of app van Moonfilm, gebeurt de verdere financiële afhandeling door het Filmtheater. In het geval van klachten of vragen hierover, kan de bezoeker ook bij het Filmtheater terecht

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Moonfilm en de bezoeker en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en/of verhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.